Local Organizing Committee

Chair: Elena KHLESTKINA

International office: Nadejda DMITRIEVA

Scientific secretary: Evgenia MOROZOVA

Tatjana CHALKOVA

Alexey DOROSHKOV

Tatyana KARAMYSHEVA

Andrey KHARKEVICH

Sergey LAVRYUSHEV

Yuri ORLOV

Julia OTMAKHOVA

Natalja Usenko

Erlan TOKPANOV

Svetlana ZUBOVA

Olga ZNAK

Nadejda GLEBOVA